Friday, 19 September 2014

BAB 12: MAJLIS AMANAH RAKYAT

PENGENALAN

Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan Dasar Ekonomi Baru. Ini dilakukan dengan menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui Kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya.HASIL PEMBELAJARAN

1.            Mengetahui latarbelakang dan sejarah penubuhan MARA
2.            Mengetahui dan mengenalpasti fungsi dan peranan serta sumbangan MARA dalam meningkatan taraf kedudukan sosioekonomi kaum Melayu dan Bumiputera
3.            Menghayati nilai dan kepentingan MARA dalam memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan Bumiputera.

12.1  LATAR BELAKANG MARA


12.1.1  Penubuhan RIDA

Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority (RIDA) merupakan organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1951 dengan objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan meninggikan taraf sosio-ekonomi menyarakat luar bandar dengan peningkatan awalnya pembangunan prasarana dan pembangunan idustri desa.

Pada tahun 1965 Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur mendesak  agar ekonomi orang Melayu diperkukuhkan. RIDA didapati tidak  berkemampuan  dan  tidak   berkesan.    RIDA  disusun  semula dan ditukar nama kepada MARA. 12.1.2  Penubuhan MARA


Majlis Amanah Rakyat (MARA), Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi Malaysia, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya.

Adalah menjadi kewajipan Majlis bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar.
                             


12.2  OBJEKTIF DAN AKTA MARA

Objektif MARA ialah menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera, khususnya di  luar bandar, supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah membentuk masyarakat usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, profesional dan kukuh.

MARA diwujudkan di bawah Akta MARA 1966 yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikkan, kemahiran, kegiatan ekonomi dan keusahawanan kaum-kaum Bumiputera.


12.3   LAGU & LOGO MARA

12.3.1 LAGU MARA

MARA pemegang amanah Bumiputera
Beri galakan memajukan usaha
Menjujung hasrat mencipta bahagia
MARA tetap bersedia
                                    Dan rakyat makmur sentiasa....
                                    MARA akan sentiasa memberi segala dorongan
                                    Menciptakan kemakmuran rakyat menjadi tujuan
                                    MARA lah maju wahai rakyat jelata
                                    Maju MARAmaju jaya
                                    Negara makmur sentiasa...

Gubahan    : Allahyarham Saiful Bahri
Seni Kata  : Abdul Manaf Hamid
Tahun       : 1966
12.3.2 LOGO MARA

 RODA BERGIGI (14)
Setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia dimana MARA memberi perkhidmatannya ecara terus dan juga jaringan aktiviti keusahawanan yang diterokai oleh Bumiputera.

 BUKU TERBUKA
Melambangkan ilmu sebagai teras Organisasi Pemikir yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan kemajuan Keusahawanan serta Pendidikan.

JANGKA LUKIS TERBUKA
Menunjukkan usaha MARA memegang amanah untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam bidang keusahawanan menuju kearah Masyarakat Perdagangan & Perindustrian.


SPANA dan SKREW
Melambangkan sumbangan MARA di dalam memberi latihan dan pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan sumber tenaga mahir negara. Teknologi merangkumi peringkat asas hingga ke peringkat setinggi-tingginya.


TULISAN RUMI & JAWI MAJLIS AMANAH RAKYAT
Melambangkan kesinambungan imej, identiti kecemerlangan MARA dan penerapan ciri-ciri keislaman.

 WARNA
              i.        Merah melambangkan keberanian untuk mara kehadapan menerokai  peluang-  peluang baru.
             ii.        Biru pula melambangkan kemurnian wawasan dan matlamat sebagai Badan Amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat maruah serta martabat bangsa.
            iii.        Hitam sebagai lambang keutuhan  dan kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan golongan Bumiputera.12.4  ORGANISASI PENTADBIRAN MARA


MARA, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan sembilan orang anggota lain, tiga daripada mereka adalah kakitangan awam.  Semua Ahli Majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ketua Eksekutif ialah Ketua Pengarah dan beliau dibantu oleh dua orang Timbalan Ketua Pengarah. 

Bahagian-bahagian yang diterajui oleh Pengarah dan Unit-unit di bawah kawalan Ketua Unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat Ibu Pejabat dan disokong oleh 14 Pejabat MARA Negeri, termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan,  dan pejabat-pejabat MARA Daerah. MARA juga beroperasi di London dan Washington D.C.  serta mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara.

12.4.1   Ahli Majlis dan Pengurusan MARAOperasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negeri dan luar negara.  Pusat-pusat operasi ini merangkumi:

Ibu Pejabat
Institut Kemahiran MARA (IKM)
Pejabat MARA Negeri
Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
Pejabat MARA Daerah
Kolej Polytech MARA
MRSM
Kenderaan Bas MARA
Kolej MARA
Pejabat MARA Luar Negara
GIATMARA
Kolej Profesional MARA
12.4.2 Sektor-sektor MARA

        Jabatan Ketua Pengarah                 Bahagian Audit Dalam Dan Pengurusan

Sektor Usahawan                             Bahagian Pembangunan Infrastruktur Perniagaan

            Sektor Pendidikan                            Bahagian Pembangunan Sumber


12.5    PERANAN DAN SUMBANGAN MARA

  1. Mewujud serta menambah bilangan usahawan di kalangan bumiputera dan meningkatkan taraf mereka dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga yang berjaya dan kukuh.
  2. Mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan dan pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah memberi perlindungan untuk meningkatkan penyertaan bumiputera dalam dunia perniagaan.
  3. Menambah bilangan gunatenaga bumiputera yang terlatih dalam berbagai bidang di semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan perindustrian, dan
   iv.        Menggalakkan lain-lain kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai serta menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus atau umum bagi meninggikan taraf ekonomi dan sosial bumiputera.


KESIMPULAN
Sejak penubuhannya banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah untuk menjamin pendidikan kaum bumiputera terus berkembang pesat MARA juga bertanggung-jawab menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini diantaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman kewangan, nasihat dan bimbingan.  

RUJUKAN

Bangunan MARA:Potret Wajah Pelbagai Zaman The MARA Building Through The Passage Of Time, Terbitan Bahagian Pembangunan Sumber MARA. 2006.No comments:

Post a Comment